Print

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република С.Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

Здружението е основано на ден 06.10.2009 година, врз основа на Законот за здруженија на граѓани и фондациите (Сл. Весник на РМ бр. 31/98 и 29/07).

 

Седиште

Здружение на Професионални Физиотерапевти на Р.Македонија

Ул. Елисие Поповски 28, 10000 Скопје, Република С.Македонија

Жиро сметка на Здружението:

Комерцијална Банка АД Скопје

ЗПФТ - 300000002997336

1000 Скопје, Рeпублика С.Македонија

Даночен број: 4080009506738

E-пошта: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.<


Sedište

Združenie na Profesionalni FIzioterapevti na R.Makedonija

Ul. Elisie Popovski 28, 10000 Skopje, Republika S.Makedonija

Žiro smetka na Združenie:

Komercijalna Banka AD Skopje

ZPFT – 300000002997336

1000 Skopje, Republika S.Makedonija

Danočen broj: 4080009506738

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кои сме ние?

Здружението на професионалните физиотерапевти на Република Македонија е независна и непрофитна асоцијација која ги обединува сите физиотерапевти на територијата на Република Македонија, без оглед на националната припадност и политичкото убедување и има својство на правно лице.

 

 

 

 

 

 

 

Што е физиотерапевт?

Физиотерапевтот е здравствен работник кој самостојно и одговорно ги извршува своите обврски и ја води физиотерапевтската рехабилитација. Работи со сите старосни групи пациенти од сите национални и политички определувања. Физиотерапевтот е оспособен за соработка во постапките на физиотерапевтската проценка како и за давање на терапија и рехабилитација / хабилитација на пациентите.

 

 

Спонзори

Copyright © 2024 Здружение на професионални физиотерапевти на Република Македонија. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.